KURUMSAL

BTM olarak faaliyetlerimizin çalışanlarımız ve aileleri, tedarikçilerimiz, ziyaretçi ve misafirlerimiz, komşu işletmelerimiz, müşterilerimiz toplum ve çevre üzerindeki etkilerine karşı etik ve sorumlu davranmak temel yönetim politikamızdır.

Sosyal sorumluluk ve etik politikamız aşağıdaki temel ilkelerle şekillenmiştir:

Ürünlerimizin sağlık ve çevre üzerine olası etkileri konusunda doğru bilgilendirmeler yaparak gerekli yasal izinler, standartlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda istenen tüm kanıtları sunmayı,

Daima kaliteli ürünlerle hizmet sunmayı ve bu kaliteyi geliştirmeyi,

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarken çalışan refahı, etik ve yasal kurallar ile çevre sorumluluğunu göz ardı etmemeyi,

Mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimizle etik, saygılı ve dürüstlük çerçevesinde ilişkiler kurmayı,

Gerçek dışı beyanlar, yönlendirmeler ve etik olmayan rekabet yöntemleri ile reklam ve tanıtım yapmaktan kaçınmayı,

İşyeri ve çalışma ortamında herhangi bir konuda rüşvet, yolsuzluk, komisyon, maddi çıkar veya menfaat sağlanmasına veya önerilmesine izin verilmeyeceğini,

Tedarikçiler, bayiler, çözüm ortakları ve sektörde işbirliği halinde çalışılan kurumlarla çıkar çatışması halinde olmamayı ve etik ilkeler ile sosyal uygunluk kuralları dahilinde çalışmayı,

Çalışanlar, tedarikçiler ve tüm ilgili taraflar ile daima açık, şeffaf ve doğrudan iletişim kurabilen bir yönetim anlayışını dürüstlük ve güven temelinde sürdürmeyi,

İş ortamı temelinde ve işyeri ile sınırlı kalmaksızın her türlü taciz, tehdit, yıldırma, aşağılama, hakaret ile ırk, cinsiyet, etnik köken, inanç ve benzeri konularda ayrımcılığı kesin bir dille reddeden anlayışı sürdürmeyi ve bu kapsamda saygısız davranışların olmadığı bir iş yaşantısını sağlamayı,

Çalışanların tümüne eşit davranıldığı ve ayrımcılık ile adaletsiz uygulamaların olmadığı çalışma koşullarının hüküm sürmesi için işe başlatma, işten ayrılma, işine son verme, terfi, ödül, yaptırım, emeklilik veya işle ilgili diğer hususlarda eşit ve adil olmayı, ayrıca çalışanlarına ırk, dil, din, renk, inanç ya da inançsızlık, etnik-milli köken ile cinsiyet veya cinsel kimlik, yaş, hamilelik, engellilik, gazilik, malullük yahut yasal olarak korunan herhangi bir statüye sahip olunması nedeniyle ayrımcılık yapılmayacağını,

Çocuk işçi çalıştırmamayı ve bünyemizde meydana gelen herhangi bir faaliyette çocuk işçilikten yararlanılmamasını, çocukların eğitim ve sağlıklı yetişme haklarına daima saygılı olunmasını, yasal şartlarda belirtilen çocuk ve genç işçilere ilişkin hükümlere uyulacağını,

İşe alımda herhangi bir ayrımcılığa veya işle ilgisi olmayan hususların göz önüne alınmasına izin verilmeyeceğini,

Gönüllülük esasıyla kurulan iş ilişkilerini esas alarak hiçbir şekilde borçlandırarak, borca karşılık tutularak, çalışanın herhangi bir mülkiyeti rehin tutularak veya, gönüllülük esası dışında hükümlü çalışan gücü de dahil olmak üzere zorla çalışma yaptırılmayacağını,

Çalışma sürelerinde temel hak ve sosyal uygunluğu göz önünde bulundurarak yasal çalışma sürelerindeki sınırlara uyulmasını ve çalışma sürelerinde verimliliğin esas alınmasını,

Çalışanların tüm ücret ve diğer ödemeleri konusunda mevzuatın öngördüğü hususlara bağlı kalınmasını ve en düşük ücret olarak çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzey olarak belirlenen yasal asgari ücretin uygulanmasını,

Tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin daima etkin iletişim ve etik ilişkiler çerçevesinde sürdürdüğü bir çalışma ortamı yaratmayı, aktarılan talep, beklenti, sorun veya başarılı uygulamaların misilleme ile yanıtlanmayacağını ve söz konusu çalışanlara bu durumlarda etik olmayan uygulamalarla karşılaşmayacaklarını,

Çalışanların rahatça önerilerde bulunmasını sağlamak üzere öneri-ödül sistemini etkin tutmayı ve öneri sistemini teşvik etmeyi,

Eğitimin, çalışma hayatının çok önemli bir parçası olduğunu daima benimsemeyi ve sürekli gelişim için çalışanların mesleki, bilimsel, teknik, sosyal, çevre, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlarda eğitimlerine öncelik verileceğini,

Çevre, sağlık, güvenlik ve kalite konularında çalışanların tam bir uyum ve işbirliği içinde işyeri ve yöneticiler ile birlikte hareket etmesini sağlamayı,

Disiplin uygulamalarında etik kurallara bağlı kalınarak asla ayrımcılık yapılmayacağını, 

Taahhüt ederiz.