KURUMSAL

İSG Politikamız
Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;


Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek İş kazalarının, acil durumda kayıpların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
Çalışanların katılımıyla, yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile fabrikamız ve faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,
Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,
İş sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
İş sağlığı ve Güvenliği konusundaki proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performasımızı arttırmayı,
TS ISO 45001 iş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimize ait ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi, beyan ve taahhüt ederiz.